เกี่ยวกับเรา

ข้อกำหนดของเอกสารระบุตัวตน

เพื่อให้ Fusion Markets สามารถปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการก่อการร้ายของออสเตรเลีย (Australian Anti Money Laundering and Counter Terrorism) เราต้องทำการยืนยันตัวตนของคุณ ซึ่งเราพยายามทำกระบวนการนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยคุณต้องส่งเอกสารของคุณไปที่ทีมสนับสนุนของเรา กรุณาค้นหาเอกสารที่จำเป็นตามรายการด้านล่าง

โปรดยื่นสำเนาเอกสารระบุตัวตนที่แสดงใบหน้าของคุณดังต่อไปนี้ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง:

  • พาสปอร์ต

  • ใบขับขี่

  • บัตรประจำตัวประชาชนที่ออกให้โดยรัฐบาล

โปรดยื่นสำเนาเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อยืนยันถิ่นที่อยู่ของคุณ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง:

  • ใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า)

  • รายการเดินบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต

  • เอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ออกให้โดยรัฐบาล

  • ใบแจ้งเกิด

  • ใบรับรองสัญชาติ

โปรดทราบ เอกสารจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และจะต้องแสดงชื่อและที่อยู่ (ไม่ใช่ตู้ ปณ.)

ถ้าหากเอกสารได้รับการรับรองตามกฎหมาย จะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

ลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ที่มีคุณสมบัติ เช่น เภสัชกร นักบัญชี เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทนายความ เจ้าพนักงานผู้รับคำสาบาน เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้มีอาชีพลงนามรับรองที่ได้รับอนุญาตคนอื่น ๆ

เอกสารทุกหน้าจำเป็นจะต้องประทับตราด้วยตราประทับของทนายความ และแสดงชื่อของธุรกิจ รวมถึงที่อยู่ของทนายความ ทนายความควรลงนามในเอกสาร รวมถึงวันที่ลงในสำเนาเอกสารทุกฉบับเป็นตัวพิมพ์ แล้วลงนามด้วย ชื่อ และนามสกุล

สำเนาทุกฉบับจะต้องประกอบไปด้วยข้อความที่คล้ายคลึงกับ "ข้าพเจ้ารับรองว่าสำเนาเอกสารฉบับนี้เป็นสำเนาถูกต้องของเอกสารต้นฉบับ"

รูปภาพยืนยันตัวตนของคุณจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล รวมทั้งวันเดือนปีเกิด หรือที่อยู่อาศัยโดยละเอียด หมายเลข ตู้ ปณ. ไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่ของคุณได้

เปิดบัญชีเทรดจริง หรือทดลองบัญชีเดโม ฟรี!

ทดลองบัญชีเดโมฟรี