Quan hệ đối tác

Giới thiệu bạn bè

Chương trình "Giới thiệu bạn bè" của Fusion Markets cho phép bạn có được một đường liên kết duy nhất để gửi cho gia đình và bạn bè và mời họ tham gia Fusion Markets.

Chương trình này không yêu cầu quy trình đăng ký phức tạp và được thiết kế để thưởng đồng thời cho cả bạn và bạn bè của bạn.

Cách thực hiện

info block image
Nhận đường liên kết

Trong trung tâm Fusion Markets, hãy nhận đường liên kết giới thiệu duy nhất của bạn.

info block image
Gửi đường liên kết cho bạn bè của bạn

Sau khi nhận đường liên kết, hãy gửi cho bạn bè để đăng ký và được ghi nhận thành tích. Sau khi bạn của bạn đăng ký và bắt đầu giao dịch, chúng tôi sẽ gửi 50 USD vào mỗi tài khoản giao dịch của bạn và bạn bè của bạn (Điều khoản và điều kiện áp dụng).

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch?
Bắt đầu giao dịch thực hoặc tạo tài khoản thử nghiệm miễn phí